| English
Who's Who
 • Yang Cheng2014-12-29

  Born in 1987 in Tianjin, Yang Cheng has the passion for Peking Opera under the influence of his grand

 • Hu jiabo2014-12-29

  Hu Jiabo, female, Wudan, was born in 1995. She graduated from Shenyang Minzu Arts School. In 2008, sh

 • Bai Yang2014-12-29

  She was born on November 12 th , 1989. Graduated from Liaoning Art School in 2006, she pursued her fu

 • Gao Cangjian2014-12-29

  Gao Cangjian, male, born on March 29 th , 1994, a Peking Opera Performer, graduated from the Acting D

 • Han Yanan2014-12-29

  Han Yanan, female, born in 1989, works on an old female character type in Chinese operas. In 2006, sh

 • Fu Hanzhi2014-12-29

  Fu Hanzhi