| English
What's On

Performance Information(Jan.2015)

Source:Author: ZhenReleaseTime:2014-12-29 19:16Visits:


January 1st
HongJi
Cast: Fan Jinqiu, Xu Ying, Zhang Xiaohan, CuiZhiming, Gao Cangjian, Liu Xiaolong, Han Yanan, Mu Shanlun

January 3rd
Hongji
Cast: Wang Mo, Yue Feng, Zhao Yue, Fu Hanzhi, Gao Cangjian, Cui Zhiming, Mu Shanlun, Zhao Wenbao, Wang Xiaoliang, Yang Cheng, Xing Ying, Liu Tingjian

January 17th
HongJi
Cast: Yu Kuizhi, Yang Chi

January 18th

January 24th
HongJi
Cast: Zhang Dajun, Yang Cheng, Gao Cangjian